ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΧΑΝΙΑ

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό του γραφείου μας, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πελάτες φυσικά και νομικά πρόσωπα όλων των κατηγοριών. Το γραφείο μας επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του, των στελεχών του και των συνεργατών του, που αποτελούν το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών – νέων επιστημόνων για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη με μοναδικό στόχο την ωφέλεια του πελάτη.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λογιστικές υπηρεσίες.

 1. Ίδρυση Νέων Εταιρειών όλων των νομικών τύπων όπως, Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία,Ανώνυμη Εταιρία,Αστική Εταιρεία Κερδοσκοπική και Μη κερδοσκοπική
 2. Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων (Β Κατηγορίας)
 3. Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων (Γ Κατηγορίας)
 4. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων όλων των κατηγοριών
 5. Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ΓΕΜΗ των Εμπορικών
 6. Επιμελητηρίων, εταιρικό site επιχείρησης, Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακών
 7. Ενοτήτων με βάση την κείμενη νομοθεσία
 8. Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων που τηρούν δικό τους λογιστήριο
 9. Επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων που τηρούν δικό τους λογιστήριο
 10. Λογιστικός και Διαχειριστικός έλεγχος των εταιρειών με στόχο την παροχή
 11. ολοκληρωμένων υπηρεσιών
 12. Μεταβολές Εταιριών, όπως Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, είτε Διακοπές
 13. επιχειρήσεων σε Εφορία, Επιμελητήρια, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ
 14. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης ολόκληρης
 15. της επιχείρησης, σε βάση κατασχέσεων και προσημειώσεις από οφειλές

Φορολογικές Υπηρεσίες

 

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Φορολογική τήρηση και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής
 2. Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
 3. Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 4. Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
 5. Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
 6. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.(ΜΥΦ)
 7. Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, και
 8. VIES.
 9. Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π..
 10. Τακτική ηλεκτρονική ενημέρωση του πελάτη για νέες φορολογικές,
 11. λογιστικές, εργατικές, ασφαλιστικές και άλλες διάφορες διατάξεις τον
 12. αφορούν για την επιχείρηση του.

ΕΣΠΑ

Κατεβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες για τα νέα προγράμματα εδώ.

 

 

ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να λάβετε την προσφορά:

 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
 2. Πατήστε «Αποστολή» 
 3. Δείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.
 4. Επισκεφθείτε μας για να εξαργυρώσετε την παραγγελία σας